Strona główna

 

__________________________________________________________________________________

 

REGULAMIN KONKURSU

DLA CIEBIE TO NATURALNA PRZYJEMNOŚĆ”

 

__________________________________________________________________________________

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera zasady konkursu prowadzonego pod nazwą „Dla Ciebie to naturalna przyjemność” (zwany dalej „Konkursem”).

  2. Konkurs prowadzony jest w ramach akcji reklamowo – promocyjnej marki Marwit z okazji jej 20-stolecia. Konkurs ma na celu promowanie marki Marwit i produktów Organizatora w postaci świeżych soków Marwit.

  3. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród w Konkursie jest spółka Marwit Sp. z o.o. z siedzibą w Złejwsi Wielkiej (87-134), Zławieś Wielka 29a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246103 (akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 8792467461, REGON 340105075, kapitał zakładowy 27 300 000,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”).

  4. Obsługę Konkursu Organizator powierza spółce GTO GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-606) przy ul. Skałkowskiego 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411971 (akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 9721238110, REGON 302027880, kapitał zakładowy 5 000,00 zł (zwanej dalej „GTO”), co oznacza, iż spółka ta jest uprawniona do wykonywania w imieniu Organizatora wszelkich czynności wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych opisów przyjemności, jaką daje picie świeżych soków Marwit i przyznanie Zwycięzcom nagród.

 

 1. UCZESTNICY KONKURSU

  1. W Konkursie mogą wziąć udział:

   1. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

   2. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli posiadają zgodę na udział Konkursie swojego przedstawiciela ustawowego,

   3. małoletnie osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli posiadają zgodę na udział Konkursie swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica),

będące konsumentami w myśl art. 221 kodeksu cywilnego, które w jednym tygodniu kupiły 3 świeże soki Marwit i posiadają na potwierdzenie ich zakupu paragony i kapsle (zwane dalej „Uczestnikami”).

  1. Wzór oświadczenia przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na udział Uczestnika w Konkursie, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  2. Uczestnicy wskazani w pkt i niniejszego Regulaminu obowiązani są na każde żądanie Organizatora przedstawić w zakreślonym terminie oświadczenie swojego przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na udział Uczestnika w Konkursie poprzez przesłanie jej na adres lub adres e-miał wskazany przez Organizatora. W przypadku wygranej konkursie, Uczestnik musi dostarczyć Organizatorowi oryginał pisemnego (pod rygorem nieważności) oświadczenia swojego przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na udział Uczestnika w Konkursie.

  3. Brak przedstawienia oświadczenia przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na udział Uczestnika w Konkursie uważane będzie za brak zgody. Brak zgody przedstawiciela ustawowego na udział Uczestnika w Konkursie uniemożliwia wzięcie w nim udziału (w tym otrzymanie nagrody).

  4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, spółki GTO, ani także osoby należące do ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

 

 1. MIEJSCE ORAZ CZAS TRWANIA KONKURSU

  1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 12 października 2013 r. do dnia 23 listopada 2013 r.

 

 1. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, w czasie trwania Konkursu wskazanego w pkt powyżej należy w jednym tygodniu kupić 3 świeże soki Marwit i zachować na potwierdzenie ich zakupu paragony i kapsle, wejść na stronę www.marwit.pl i zarejestrować się na podstronie http://konkurs.marwit.pl/ jako Uczestnik Konkursu, podając w formularzu rejestracji uczestnictwa w Konkursie (zwanym dalej „Formularzem”) swoje dane osobowe: Imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, adres zamieszkania i numer telefonu, złożyć oświadczenia w przedmiocie zgody na wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora do celów przeprowadzenia Konkursu, a ponadto fakultatywnie do celów marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, a także w przedmiocie swojej pełnoletniości lub posiadania zgody swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica) na udział w Konkursie oraz wpisać opis przyjemności, jaką daje picie świeżych soków Marwit (max. 200 znaków) w polu zatytułowanym „Dodaj swój opis” (zwany dalej „Opisem”), a następnie kliknąć na dole strony przycisk „OK”.

  2. Na podany adres e-mail Uczestnika wysłane zostanie potwierdzenie przyjęcia jego zgłoszenie udziału w Konkursie.

  3. Zgłoszenia udziału w Konkursie, które dotrą do Organizatora przed lub po czasie trwania Konkursu wskazanego w pkt powyżej będą bezskuteczne i nie zostaną uwzględniane w Konkursie.

  4. Każdy Uczestnik może dokonać nieograniczonej liczby zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie, jeżeli zawierają one różne Opisy, przy czym jedno zgłoszenie może być dokonane na każde 3 świeże soki Marwit zakupione w jednym tygodniu (należy zachować i przedstawić Organizatorowi wszystkie paragony i kapsle na potwierdzenie zakupu soków do wszystkich zgłoszeń – w przeciwnym wypadku Uczestnik traci on prawo do nagrody i pozostają ona wyłącznej dyspozycji Organizatora). W przypadku dokonania kolejnego zgłoszenia z takim samym Opisem, jako zgłoszenie w Konkursie traktowane będzie zgłoszenie, które zostało zarejestrowane jako pierwsze w systemie teleinformatycznym. Pozostałe zgłoszenia będą bezskuteczne i nie zostaną uwzględniane w Konkursie.

  5. Dokonując zgłoszenia konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do przesłanego Opisu.

  6. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie:

   1. naruszył niniejszy Regulamin,

   2. naruszył przepisy prawa,

   3. naruszył prawa autorskie innych osób.

  7. Wykluczenie Uczestnika z Konkursu uniemożliwia wzięcie w nim udziału (w tym otrzymanie nagrody).

 

 1. PRAWA AUTORSKIE

  1. Zgłoszenie Opisu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi i GTO przez Uczestnika niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie ze zgłoszonego Opisu konkursowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych Organizatora, poprzez:

   1. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,

   2. zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,

   3. publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),

   4. wielokrotne publiczne wystawienie,

   5. eksploatację w Internecie, na stronach WWW, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,

   6. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

   7. wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do promocji i dozwolonej reklamy produktów Organizatora.

 

 1. DANE OSOBOWE

  1. Podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych lub nie wyrażenie (cofnięcie) zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu, uniemożliwia w nim udział.

  2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest­ spółka Marwit Sp. z o.o. z siedzibą w Złejwsi Wielkiej (87-134), Zławieś Wielka 29a oraz spółka GTO GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-606) przy ul. Skałkowskiego 29.

  3. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 929 t.j.) na potrzeby Organizatora i GTO związane z przeprowadzeniem Konkursu (w tym na opublikowania danych osobowych Zwycięzców Konkursu na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.marwit.pl w postaci imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania wraz ze zwycięskim Opisem), a także na potrzeby Organizatora w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. GTO niezwłocznie po przeprowadzeniu Konkursu usuwa wszelkie posiadane dane osobowe Uczestników Konkursu.

 

 

  1. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, a także - w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych - ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

 

 1. ZASADY ORAZ WARUNKI PROWADZENIA KONKURSU

  1. Przesłane Opisy, o których mowa w pkt , zostaną umieszczone w puli Opisów konkursowych, w celu dokonania wyboru zwycięskiego Opisu.

  2. Organizator jest uprawniony do odrzucenia Opisu, który będzie naruszał przepisy prawa lub dobre obyczaje lub będzie wzbudzało wątpliwości w zakresie uprawnienia Uczestnika do dysponowania danymi zawartymi w Opisie. W takim przypadku zgłoszenie zawierające odrzucony Opis będzie bezskuteczne i nie zostanie uwzględniane w Konkursie.

  3. Wyboru najciekawszych Opisów przyjemności, jaką daje picie świeżych soków Marwit, dokona Komisja Konkursowa, składająca się z 3 osób (2 przedstawicieli GTO i 1 przedstawiciela Organizatora), oceniająca Opisy według kryteriów pomysłowości, oryginalności i ciekawości.

  4. W ramach Konkursu, Komisja Konkursowa wybierze:

   1. 1 Zwycięzcę nagrody głównej,

   2. 6 Zwycięzców nagrody tygodniowej,

   3. 120 Zwycięzców nagrody dodatkowej,

(zwanych dalej „Zwycięzcami”).

  1. Raz w tygodniu Komisja Konkursowa przyzna 1 nagrodę tygodniową oraz 20 nagród dodatkowych. Nagrody te będą przyznawane w następujących terminach:

   1. w dniu 28 października 2013 r. spośród Opisów zgłoszonych od dnia rozpoczęcia Konkursu do 18 października 2013 r.,

   2. w dniu 4 listopada 2013 r. spośród Opisów zgłoszonych od 19 października 2013 r. do 25 października 2013 r.,

   3. w dniu 12 listopada 2013 r. spośród Opisów zgłoszonych od 26 października 2013 r. do 1 listopada 2013 r.,

   4. w dniu 18 listopada 2013 r. spośród Opisów zgłoszonych od 2 listopada 2013 r. do 8 listopada 2013 r.,

   5. w dniu 25 listopada 2013 r. spośród Opisów zgłoszonych od 9 listopada 2013 r. do 15 listopada 2013 r.,

   6. w dniu 2 grudnia 2013 r. spośród Opisów zgłoszonych od 16 listopada 2013 r. do 23 listopada 2013 r.

  2. Po zakończeniu czasu trwania Konkursu wskazanego w pkt powyżej, w dniu 5 grudnia 2013 r., Komisja Konkursowa przyzna 1 nagrodę główną Uczestnikowi spośród uczestników Konkursu nagrodzonych nagrodą tygodniową lub nagrodą dodatkową, którego Opis uzna za najlepszy.

  3. Lista Zwycięzców Konkursu będzie każdorazowo ogłasza na stronie internetowej www.marwit.pl w ciągu 96 godzin od przyznania nagrody, poprzez umieszczenie na niej imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania Zwycięzcy oraz zwycięskiego Opisu.

  4. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie w całym czasie jego trwania tylko jedną nagrodę tygodniową albo dodatkową.

  5. Opisy, które nie zostały nagrodzone w danym terminie przyznawania nagród, wskazanym w pkt , nie będą uwzględniane w dalszych terminach przyznawania nagród dodatkowych, tygodniowych i nagrody głównej.

  6. Nagrody tygodniowe lub dodatkowe, które nie zostaną przyznane w pełnej liczbie z powodu wpłynięcia mniejszej liczby zgłoszeń, przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnym terminie przyznawania tych nagród zgodnie z pkt , powiększając liczbę nagród w kolejnym terminie o liczbę nagród nie przyznanych w poprzednim terminie. W przypadku, gdy nagrody tygodniowe lub dodatkowe nie zostaną przyznane w pełnej liczbie w ostatnim terminie przyznawania nagród, wskazanym w pkt , nagrody te pozostają własnością Organizatora.

  7. W terminie 96 godzin od przyznania nagrody, Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą za pomocą wiadomości e-mail , na adres e-mail podany przez Zwycięzcę podczas rejestracji, w której poinformuje on Zwycięzcę o wygranej oraz o warunkach, jakie Zwycięzca musi spełnić w celu odebrania nagrody.

  8. Aby odpowiedzieć na wiadomość wskazaną w pkt należy w ciągu 96 godzin od godziny wysłania wiadomości przez Organizatora kliknąć zamieszczony w wiadomości link, którego kliknięcie będzie oznaczać udaną próbę kontaktu ze Zwycięzcą

  9. W przypadku nieudanej próby kontaktu ze Zwycięzcą traci on prawo do nagrody i pozostają ona wyłącznej dyspozycji Organizatora. Przez nieudaną próbę kontaktu należy rozumieć brak otrzymania odpowiedzi Uczestnika na wiadomość wskazaną w pkt w ciągu 96 godzin od godziny wysłania wiadomości przez Organizatora.

  10. Warunki, o których mowa w pkt 8.11, jakie musi spełnić Zwycięzca w celu odebrania nagrody, to dostarczenie Organizatorowi (poprzez wysyłkę na adres GTO wskazany w pkt 1.4)1 w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o której mowa w pkt 8.11 o przyznaniu nagrody (warunki zawieszające):

   1. wypełnionego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w przypadku wskazanym w pkt powyżej,

   2. wypełnionego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,

   3. paragonów i kapsli stanowiących potwierdzenie zakupu przez Uczestnika w jednym tygodniu 3 świeżych soków Marwit,

   4. w przypadku nagrody głównej - ponadto wskazanie numeru rachunku bankowego, na który nagroda ta ma zostać przekazana.

  11. Uczestnik, który nie spełni w terminie warunków wskazanych w pkt powyżej, traci prawo do przyznanej nagrody tygodniowej lub dodatkowej, która zostanie wykorzystana zgodnie z zasadami określonymi w pkt .

  12. Uczestnik, który nie spełni warunków wskazanych w pkt powyżej, traci prawo do przyznanej nagrody głównej, a Komisja Konkursowa dokona wyboru kolejnego najciekawszego Opisu, stosując odpowiednio powyższe postanowienia.

  13. W przypadku spełnienia przez Zwycięzcę warunków wskazanych w pkt powyżej, w terminie 30 dni roboczych od daty ich spełnienia:

   1. nagroda dodatkowa zostanie wysłana do Zwycięzcy na adres podany przy rejestracji za pomocą Poczty Polskiej, przesyłką poleconą, priorytetową,

   2. nagroda tygodniowa zostanie wysłana do Zwycięzcy na adres podany przy rejestracji za pomocą przesyłki kurierskiej,

   3. nagroda główna zostanie przelana na rzecz Zwycięzcy na podany przez niego numer rachunku bankowego (w przelewie wskazany zostanie jego adres podany przy rejestracji).

  14. W przypadku niemożności odebrania nagrody przez Zwycięzcę, traci on prawo do nagrody i pozostaje ona wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

 1. NAGRODY W KONKURSIE

  1. Nagrodami w Konkursie są:

   1. 1 nagroda główna w postaci nagrody pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł plus 556,00 zł na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej,

   2. 6 nagród tygodniowych w postaci torebek Wittchen o wartości 220,00 zł brutto (179,00 zł netto) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 28,00 zł na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej,

   3. 120 nagród dodatkowych w postaci bransoletek o wartości 52,00 zł brutto (40,00 zł netto) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 7,00 zł na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej.

  2. Dodatkowa nagroda pieniężna/kwota pieniężna, przeznaczona na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w konkursie, nie zostanie wydana Zwycięzcy, tylko zostanie wpłacona przez Organizatora tytułem podatku do właściwego Urzędu Skarbowego.

  3. Nagrody w Konkursie nie mogą być przez Uczestników zamieniane na inne nagrody, bądź środki finansowe, ani też nie mogą być przekazywane przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników lub podmiotów trzecich.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Odpowiedzialność Organizatora względem uczestników Konkursu za szkodę majątkową jest ograniczona do wysokości wartości przyznanych nagród.

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z doręczeniem nagród przez podmiot, za pośrednictwem którego dokonywane jest doręczenie nagród.

  3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

  4. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 1. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

  1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego Konkursu w terminie w terminie 7 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

  2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) i przesłane na adres: GTO GROUP Sp. z o.o. ul. Skałkowskiego 29, 61-606 Poznaniu.

  3. Reklamacje złożone po terminie lub w formie innej niż pisemna nie podlegają rozpoznaniu.

  4. Uczestnik składający reklamację zostanie pisemnie poinformowany o sposobie załatwienia sprawy, w terminie 14 dni od daty jej rozpatrzenia.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin Konkursu dostępny w siedzibie Organizatora, GTO, a nadto został opublikowany na stronie: http://konkurs.marwit.pl/

  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10.2013 roku.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub do odwołania Konkursu, w zakresie, w jakim nie będzie to miało wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników Konkursu.

 

Zławieś Wielka, dnia 11.10.2013 r.

 

W imieniu Organizatora: Maciej Jóźwicki – Prezes Zarządu

 

1Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2013 r. i nie dotyczy osób, które zgłosiły udział w Konkursie przed datą wejścia w życie zmiany.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulamin Konkursu „Dla Ciebie To Naturalna Przyjemność”

 

 

OŚWIADCZENIE

PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO

UCZESTNIKA KONKURSU „DLA CIEBIE TO NATURALNA PRZYJEMNOŚĆ”

organizowanego przez Marwit Sp. z o.o. z siedzibą w Złejwsi Wielkiej

 

Ja, niżej podpisany __________________________________________________, zamieszkały w _______________________, kod pocztowy ___-____, przy ul. __________________________, legitymujący się dowodem osobistym o numerze ____________________________, jako przedstawiciel ustawowy Uczestnika _______________________________, niniejszym oświadczam, iż jest mi znana treść regulaminu Konkursu „Dla Ciebie to naturalna przyjemność” (zwanego dalej „Konkursem” i wyrażam zgodę na udział Uczestnika w tym Konkursie.

 

 

 

___________________, ________________ r. _____________________________

Miejscowość, data Podpis Przedstawiciela Ustawowego

 

 

 

 

 

 

Wyjaśnienie

Oświadczenie wypełnić tylko w przypadku:

 1. pełnoletnich osób fizycznych, posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

 2. małoletnich osób fizycznych, które ukończyły 13 lat, posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulamin Konkursu „Dla Ciebie To Naturalna Przyjemność”

 

 

OŚWIADCZENIE

UCZESTNIKA KONKURSU „DLA CIEBIE TO NATURALNA PRZYJEMNOŚĆ”

organizowanego Marwit Sp. z o.o. z siedzibą w Złejwsi Wielkiej

 

Ja, niżej podpisany __________________________________________________, zamieszkały w _______________________, kod pocztowy ___-____, przy ul. __________________________, legitymujący się dowodem osobistym o numerze ____________________________ (w przypadku braku pole przekreślić), oświadczam, iż:

 1. jest mi znana treść regulaminu Konkursu „Dla Ciebie to naturalna przyjemność” (zwanego dalej „Konkursem”).,

 2. jestem twórcą zgłoszonego Opisu, jako całości, jak i w odniesieniu do jego poszczególnych części, oraz przysługują mi prawa autorskie majątkowe do zgłoszonego Opisu, jako całości, jak i poszczególnych jej elementów;

 3. Opis w całości, jak i każdy z jej elementów, nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich ani nie jest przedmiotem postępowania sądowego lub administracyjnego,

 4. właściwy dla mnie Urząd Skarbowy to: Urząd Skarbowy _________________________________, przy ul. ___________________________ w ____________________ (kod pocztowy: ___-____), mój NIP lub PESEL to _______________________________________

 

Niniejszym oświadczam, iż przenoszę na Organizatora nagród w Konkursie - spółkę Marwit Sp. z o.o. z siedzibą w Złejwsi Wielkiej (87-134), Zławieś Wielka 29a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246103 (akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 8792467461, REGON 340105075, kapitał zakładowy 27 300 000,00 zł, autorskie prawa majątkowe oraz prawo do korzystania z Opisu, jako całości, jak i jej poszczególnych elementów, bez ograniczenia terytorialnego i czasowego, bez ograniczenia ilości wykorzystania, w szczególności na opakowaniach i materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, z prawem do dalszego przeniesienia praw autorskich do Opisu lub jej poszczególnych elementów.

Korzystanie z Opisu obejmuje prawo do:

 1. utrwalania i zwielokrotniania (reprodukcji):

 1. obrotu oryginałem lub egzemplarzami opakowań lub materiałów reklamowych (utworów reklamowych) zawierających Opis poprzez wprowadzanie egzemplarzy do obrotu,

 2. rozpowszechnianie opakowań i materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych (utworów reklamowych) zawierających Opis, w sposób inny niż określony w pkt b powyżej:

 

Jednocześnie oświadczam, że otrzymanie przeze mnie nagrody w Konkursie zgodnie z zasadami Regulaminu wyczerpuje wszelkie moje roszczenia finansowe w związku z moim udziałem w Konkursie oraz przekazaniem autorskich praw majątkowych do zgłoszonego przeze mnie opisu.

 

W przypadku nagrody głównej:

Proszę o przekazanie nagrody uzyskanej w Konkursie na mój numer konta:

___________________________________________________________________.

 

 

 

___________________, ________________ r. _____________________________

Miejscowość, data Podpis Uczestnika

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część wypełnić tylko w przypadku:

 1. pełnoletnich osób fizycznych, posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

 2. małoletnich osób fizycznych, które ukończyły 13 lat, posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 

OŚWIADCZENIE

PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO

UCZESTNIKA KONKURSU „DLA CIEBIE TO NATURALNA PRZYJEMNOŚĆ”

organizowanego przez Marwit Sp. z o.o. z siedzibą w Złejwsi Wielkiej

 

Ja, niżej podpisany __________________________________________________, zamieszkały w _______________________, kod pocztowy ___-____, przy ul. __________________________, legitymujący się dowodem osobistym o numerze ____________________________, jako przedstawiciel ustawowy wyżej wymienionego Uczestnika, niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na jego udział w Konkursie „Dla Ciebie to naturalna przyjemność” oraz potwierdzam złożone przez niego wyżej oświadczenie oraz wyrażam na nie zgodę.

 

 

___________________, ________________ r. _____________________________

Miejscowość, data Podpis Przedstawiciela Ustawowego